نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید نمایندگان اداره کل آموزش وپرورش یزد ازقرائت خانه مدرسه انقلاب اسلامی

بازدید نمایندگان اداره کل آموزش وپرورش یزد ازقرائت خانه مدرسه انقلاب اسلامی


بازدید نمایندگان اداره کل آموزش وپرورش یزد ازقرائت خانه مدرسه انقلاب اسلامی
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی آموزش وپرورش خاتم بازدیدکنندگان حضوری از قرائت خانه ومرکزمطالعاتی دانش آموزان دییرستان انقلاب اسلامی بازدید وضمن توصیه دانش آموزان به درس خواندن تلاش وموفقیت ،مسائل ومشکلات قرائت خانه نوروزی را موردبحث وبررسی قراردادند