نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیرآموزش وپرورش خاتم از مزارع وباغات هنرستان کشاوزی

بازدید مدیرآموزش وپرورش خاتم از مزارع وباغات هنرستان کشاوزی
دراین بازدید کاظمی نسب وبذرافشان ضمن بازدید ازباغا ت ومزارع زیر کشت ذرت هنرستان کشاورزی شهید سیدمصطفی خمینی (ره)  مسائل ومشکلات مربوطه را بامدیرهنرستان مورد بررسی قراردادند