نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید رئیس اداره سنجش اداره کل آموزش وپرورش یزدازخاتم

بازدید رئیس اداره سنجش اداره کل آموزش وپرورش یزدازخاتم


بازدید رئیس اداره سنجش اداره کل آموزش وپرورش یزدازخاتم
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی مدیریت آموزش وپرورش خاتم درراستای کیفیت بخشی به مسائل بررسی وبازدید آموزشی،توکلی رئیس وحیدری کازشناس سنجش اداره سنجش اداره کل  آموزش وپرورش یزد ازمدارس  انقلاب اسلامی ، آیت الله طالقانی ، برکت سمیه خاتم بازدید و دفاتر واوراق امتحانی صورتجلسات مربوطه را مورد بررسی وبازبینی قراردادند.درادامه بازدیدکنندگان درجلسه هم اندیشی مدیران متوسطه ی دوره اول ودوم که درمحل دفتر آموزش وپرورش تشکیل شد حضور یافتندودرزمینه ی  آئین نامه ها بخشنامه های جدید وسیستم امتحانات بحث وتبا دل نظر کردند