نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از حوزه های امتحانات نهایی خاتم

بازدید از حوزه های امتحانات نهایی خاتم


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش خاتم، آقایان بذرافشان معاون آموزشی و حکیم پورکارشناس سنجش و ارزشیابی آموزش و پرورش خاتم از دو حوزه امتحانات نهایی انقلاب اسلامی و سالن ورزشی امام جعفر صادق (ع) بازدید نموده و از نزدیک روند برگزاری امتحانات نهایی را مورد بررسی قرار دادند.