نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از حوزه های امتحانات نهایی خاتم

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش خاتم، آقایان بذرافشان معاون آموزشی و حکیم پورکارشناس سنجش و ارزشیابی آموزش و پرورش خاتم از دو حوزه امتحانات نهایی انقلاب اسلامی و سالن ورزشی امام جعفر صادق (ع) بازدید نموده و از نزدیک روند برگزاری امتحانات نهایی را مورد بررسی قرار دادند.