نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدیدمعاون آموزشی وپرورشی دفترامورعشایری ازمدارس عشایری خاتم

بازدیدمعاون آموزشی وپرورشی دفترامورعشایری ازمدارس عشایری خاتم


بازدیدمعاون آموزشی وپرورشی دفترامورعشایری ازمدارس عشایری خاتم
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی آموزش وپرورش خاتم  دراین بازدید  مدیرآموزش وپرورش ،معاون آموزشی  خاتم ،کارشناسان آموزش ابتدایی عشایری یزد وخاتم نیزحضور داشتند.یازرلودرابتدا از طرح های آموزشی پرورشی دبستان عشایری شهید هاشمی نژاد بازدید وباتبریک روز معلم با تقدیم هدایایی ازآموزگاران تجلیل نمودوفعالیت های انجام یافته را موردبازبینی قرارداد.وی درادامه درمدارس عشایری حافظ ،ولیعصر ودبیرستان شبانه روزی کوثرحضور یافت و ازکلاس های درس، طرح های آموزشی اولویت دار،فعالیت های آموزش وپرورشی ،کتابخانه کلاسی واهم ابتکارات خلاقیت ها ی دانش آموزان راموردبازدیدقرارداد.گفتنی است درحاشیه این بازدیدمعاون آموزشی وپرورشی دفترامورعشایری کشوردرزمینه تجهیزقسمتی از مدارس عشایری قول مساعدداد.یازرلودرپایان طی نشستی با رئیس اداره محیط زیست خاتم تفاهمنامه  ای با موضوع آموزش زیست محیطی ،چاپ کتاب وجزوه با مضامین محیط زیست به امضائ رساند.شایان ذکراست دراین بازدیدمیرجلیلی کارشناس مسئول آموزش ابتدایی یزدنیزحضور داشت