نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدیددانش آموزان دبستان شهید محمد منتظرقائم از اداره منابع طبیعی

بازدیددانش آموزان دبستان شهید محمد منتظرقائم از اداره منابع طبیعی


بازدیددانش آموزان دبستان شهید محمد منتظرقائم از اداره منابع طبیعی
درراستای عینیت بخشیدن به آموخته های دانش آموزان درفعالیت های جنبی وتحقیقی درس علوم تجربی وآشنایی بیشتربا طرح های متنوع آبخیزداری ،فنون آبیاری،دانش آموزان وآموزگاران پایه ی دوم وچهارم دبستان شهید محمدمنتظر قائم ازواحدهای مختلف اداره منابع طبیعی وآبخیزداری خاتم بازدیدنمودند.کارشناسان منایع طبیعی خاتم دراین برنامه ،بازدیدکنندگان رابا اهداف وماموریت های این اداره درحوزه ی آبخیزداری  آشنا وبه پرسش های دانش آموزان پاسخ دادند