نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولین جلسه شورای پشتیبانی نهضت سواد آموزی خاتم به ریاست فرماندار و حضور اعضا در محل مدیریت آموزش و پرورش تشکیل گردید

در ابتدا آقای حبیب الله کاظمی نسب مدیر آموزش و پرورش و دبیر جلسه در رابطه با عملکرد سواد آموزی و جذب سواد آموز و مشکلاتی که وجود دارد مطالبی را بیان نمودند .

 در ادامه محمد آذره کارشناس مسئول سواد آموزی در رابطه با آموزش باقیمانده اولیا بیسواد و نحوه بکارگیری آموزش دهندگان و مشکلات سواد آموزی مطالب مبسوطی را بیان نمودند

و در پایان مهندس فرجام فاضلی فرماندار و رییس شورای پشتیبانی سواد آموزی از اقدامات انجام شده ابراز رضایت نمود و همکاری کلیه ادارات سواد آموزی را خواستار شدند .

آدرس کوتاه: