نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

افتتاحیه جشنواره جابرین حیان مدارس ابتدایی

افتتاحیه جشنواره جابرین حیان مدارس ابتدایی


افتتاحیه جشنواره جابرین حیان مدارس ابتدایی
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی آموزش وپرورش خاتم، حبیب الله کاظمی نسب مدیرآموزش وپرورش خاتم دراین آئین باتقدیروتشکر ازدانش آموزان ومجریان جشنواره جابربن حیان، دانش آموزان را به برنامه ریزی همفکری تقویت خلاقیت ونوع آوری ها ترغیب و به راه تحقیق و مسیر پژوهش توصیه نمود.گفتنی است این گزارش حاکی است در جشنواره جابر مدارس ابتدایی آموزش و پرورش خاتم قریب به 130 طرح برتر دانش آموزان به مرحله نهایی منطقه ای راه پیدا کردند که براساس دستورالعمل مربوطه  پس از بررسی وبازبینی مجدد طرح های برتر،8طرح (6طرح مدارس عادی و2طرح مدارس عشایری) درزمینه پروژه های طراحی ساخت وآزمایش  جهت شرکت در مرحله استانی به اداره کل آموزش و پرورش استان یزد ارسال خواهند شد